Team

CEO

Raju Shrestha

Marketing Head

Shakar Shrestha

Project Manager

Sandeep Balla

CTO

Mohan Singh Thagunna

Team Lead

Dinesh Shah

Laravel Developer

Parjanya Shakya

Front End Developer

Sujan Maharajan

Marketing Representative

Milan Poudel

Team Lead (SEO and Digital Marketing)

Prakash Khatiwada

SEO/Digital Marketer

Kamal Raj Aryal

SEO/Digital Marketer

Prabhas Poudel